Hasta ve Yaşlı Bakım Eğitimi Sertifikası

Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi Nedir?

Hasta ve yaşlı bakım eğitimi, hasta ve yaşlı bireylerin sağlık personeli tarafından önerilen ilaçların kullanılması, bakım ve danışmanlığı, vücut temizliği ve belirlenen nefes, hareket çalışmaları, beslenmeleri, hasta bireylerin kişisel ve sosyal sorunlarının çözümünde yardımcı ve destek olan, alanıyla ilgili malzemelerin yerinde ve zamanında kullanılmasını sağlayan hizmet alanıdır.

Hasta ve yaşlı bakımı eğitimi, gereken iletişim, hasta bakım hizmetleri ve temel sağlık ile ilgili yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilen daldır.

Detaylı bilgi ve kayıt için O 530 253 26 41 nolu eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi Amacı

Hasta Yaşlı Bakım Eğitimi, profesyonel hasta bakıcı yetiştirmeyi, bu alanda bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmayı amaçlayan bir eğitimdir. Yaşlılık süreci yaşamın olağan süreçlerinden bir tanesidir ve bu süreçte yaşlı bireylere yardımcı olacak uzmanlar daha rahat bir şekilde devam etmelerine yardımcı olmaktadırlar.

Hasta Yaşlı Bakım Sertifikalı Eğitimi, sürecin uzmanlığını yapacak kişileri yetiştirerek, onlara sağlık alanındaki temel ve teknik bilgileri edinmelerini ve iletişim becerilerini geliştirmelerini öğretmektedir. Hasta Yaşlı Bakım eğitim sürecinin önemi bu noktada ortaya çıkmaktadır.

Hasta Yaşlı Bakım Sertifikalı eğitimi ile hem iletişim becerilerini geliştirerek hem de sağlık alanında bilgi kazanarak hastalarına daha bilgili bir şekilde bakım sağlayabilecektir.

Hasta ve Yaşlı Bakım Sertifikası Eğitimine Kimler Katılabilir?

Hasta ve yaşlı bakım eğitimine başvurmak için ön koşul bulunmamaktadır. Eğitime herkes katılabilir ve sertifika sahibi olabilmektedir.

Hasta ve Yaşlı Bakımı İstihdam Olanakları

Hasta- Yaşlı Bakım Sertifikası olan kişiler 

 • Bakım evlerinde,
 • Huzur evlerinde,
 • Evde hasta bakıcılığı ve
 • Hastanelerde çalışma imkanları sunulmaktadır.

 

Hasta Kayıt Kabul

Sağlık hizmeti veren kurum ve kuruluşlarda, hasta giriş/çıkış işlemlerini, hastanın tedavi ve poliklinik hizmetleri sürecindeki dokümantasyon işlemlerini evrak ve bilgisayar ortamında kayıt altına alan, arşivleyen kişidir

Hasta Kayıt Kabul Sertifika Programı tıbbi sekreter olarak çalışan ya da çalışmak isteyen, alan değiştirmek isteyen, yeteneklerini geliştirmek ve daha etkili çalışmak isteyen sekreterler ve sekreter adayları için tasarlanmıştır. Sekreterlik mesleği bir taraftan sekreterlik mesleği ile ilgili uzmanlık bilgilerini – alan bilgisi – diğer taraftan da sekreterlik bilgisi ile ilgili diğer bilim dallarına ilişkin bilgileri içeren bir meslektir. Sekreterlik mesleği aynı zamanda gelişen teknolojiyi ve piyasa koşullarını sürekli öğrenme ve uygulamayı gerektiren bir meslektir.

Hasta Kayıt kabul elemanlarından tıbbi sekreterler aynı zamanda doktorların yanında ve ameliyat hasta kabul bölümünde de çalışabildikleri için, özellikle hasta iletişimi konusunda da mutlaka eğitimli olmak zorundadırlar.

Detaylı bilgi ve kayıt için O 530 253 26 41 nolu eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

HASTA KAYIT KABUL  SERTİFİKASININ AMACI

Bu programı tamamlayan katılımcılar güçlü sekreterlik becerilerinin yanı sıra tıp alanının kendine özgü ‘tıbbi terminoloji’ bilgileriyle de donatılacaklardır.

Tıbbi Sekreterlik ve Dökümantasyon Sertifika Programını tamamlayan sekreterler güçlü sekreterlik becerileri, tıbbi terminoloji ve tıbbi dokümantasyon bilgileriyle kamu veya özel sağlık işletmelerinde birçok fırsat elde edebilirler. Program katılımcıları tıbbi sekreterliğe hazırlar ve bu yönde var olan bilgi ve becerilerini geliştirir.

HASTA KAYIT KABUL ELEMANLARININ GÖREVLERİ NELERDİR?

 • Hasta ile etkili iletişim kurma
 • Hastaya verilecek danışma hizmetleri gibi temel görevleri bulunmaktadır.
 • Hasta karşılama
 • Hasta yönlendirme

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Sertifika Programı

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi Nedir?

Tıbbi Sekreterliği tanıtacak olursak; sağlık kurum ve kuruluşlarında, rapor, hasta işlemleri, evrak, istatistik ve kodlama, yazışmaları ve arşiv hizmetlerini sunan, tıbbi bilgileri toparlayıp tıbbi dokümana dönüştürme bilgi ve becerilerine sahip olan sağlık personelidir.

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik  özel, kamu, kurum ve kuruluşlarında; hastanın randevu bilgilerini düzenleme, hasta kabul işlemlerini yapma, hastayı kurum ve tıbbi hizmetler konusunda bilgilendirme, hastaya ait bilgileri kayıt alında tutma, idari ve tıbbi bölümlerdeki haberleşme ve yazışma hizmetlerini sevk etme, hasta dosyalarını ve gerekli görülen diğer belge ve raporları gerektiği gibi arşivleme ve hizmete sunma, hastalıkları, işlemleri ve sağlıkla alakalı sorunları belirlenen uluslararası sınıflandırma sistemlerine göre sınıflandırma ve kodlama işlemlerini yapma, tıbbi istatistikler,  verileri derleme ve bilimsel yöntemler ile analiz ederek çıkan sonuçları periyodik olarak ilgililere raporlama görevlerini kapsamaktadır. 

Detaylı bilgi ve kayıt için O 530 253 26 41 nolu eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Tıbbi Sekreterlik Eğitiminin Amacı

Tıbbi Sekreterlik Kursu sağlık kurum ve kuruluşlarının hasta kayıt kabul ve tıbbi dokümantasyon elemanı yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Raporlama, hasta kayıt işlemleri, evrak düzenleme, arşiv oluşturma, kodlama ve istatistik becerilerinin gelişimi gibi pek çok alanı destekleyen Tıbbi Sekreterlik Kursu katılım için ön koşulu bulunmamaktadır. Tıbbi Sekreterlik Kursu bu alanda istihdam isteyen, sektör değiştirmek veya meslekte kendisini geliştirmek isteyen, sekreterlik mesleğini yapıyor ise kendisini ilerlemek isteyen her bireyin kolaylıkla katılabileceği bir eğitimdir.

Tıbbi sekreterler, tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik alanında; hastanın sağlık kurumuna gelişinden taburcu olacağı zamana kadar geçen süreçte hastaya ait tıbbi kayıtları tutan, arşivleyen, hastalıkların uluslararası sınıflandırma sistemine göre kodlama işlemlerini yapan ayrıca idari ve tıbbi ünitelerin haberleşme ve yazışma işlerini yapan sağlık meslek kurumları yardımcı elemanı yetiştirmektir.

Tıbbi Sekreterlik Eğitimi İstihdam Olanakları

Tıbbi sekreterlerin istihdam edildikleri sağlık kuruluşlarını, özelliklerini ve amaçlarını iyi öğrenmek durumundadırlar.

 • Tıbbi Sekreterlik Kursu ile yataklı tedavi kurumlarında, sağlık kurum ve kuruşlarında, hastanelerde hizmet verebilirler.
 • Ayakta bakım hizmeti sunan kurumlarda, hemşirelik bakım ve geriatri merkezlerinde çalışabilirler.
 • Şehir hastanelerinde görev alabilirler.
 • Doktor ve diş hekimi muayenelerinde çalışabilirler.
 • Tıbbi dokümantasyon biriminde ve tıbbi teşhis amaçlı kullanılan laboratuvarlarda hizmet verebilirler.
 • Sağlık personellerinin olan muayenehanelerde çalışabilirler.

Eczacı Kalfası Eğitimi Sertifikası

Eczacı Asistanı ya da ECZANE YARDIMCI PERSONELİ pozisyonu son yıllarda önemi anlaşılan, algısı ve konumu yerleşmiş sağlık sektöründe nitelikli personel arayışı bulunan bir meslektir.

Eczacı yardımcı personeli bir nevi eczacının asistanıdır. Eczacının gözetiminde iş süreçlerini yerine getirir. Eczacı Asistanı olarak adlandırabileceğimiz pozisyonun görevleri özetle:

 • Hastanın talep ettiği reçetedeki ilaçları müşteriye sunar.
 • Reçetesiz sunulabilen ilaçlar hakkında hastaya bilgi verir
 • İlaçların son kullanma tarihleriyle ilgili takipte ve denetimde olur.
 • Eczacı gözetiminde ilaç siparişlerini verir, ilaç ihtiyaçları hakkında daima takipte olur.
 • Eczanenin faturalama, fiş ve cari süreçleriyle ilgili ön muhasebe işlerine bakar.
 • İlaç raflarını düzenler.
 • Bilgisayar office yazılımları üzerinde ihtiyaç olması halinde gerekli çalışmaları yapar.

Detaylı bilgi ve kayıt için O 530 253 26 41 nolu eğitim danışmanlarımıza ulaşabilirsiniz.

Örnek Sertifika;

.